Ivo Pedišić, dr. med.

specijalist radiologije

Biografija

Rođen u Zagrebu 1978. godine, gdje je završio osnovnu školu i jezičnu gimnaziju te maturirao 1997. godine.

1997. godine upisuje Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirao u lipnju 2003. godine.

Stručni ispit položio 2004. godine.

2004./2005. godine zaposlen u svojstvu znanstvenog novaka na Katedri za medicinu rada i zdravstvenu ekologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

2004. godine upisuje znanstveni poslijediplomski studij Biomedicina i zdravstvo na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

2005./2006. godine radio na projektu Svjetske zdravstvene organizacije – „Jačanje kontrole duhana podizanjem javnozdravstvene svijesti i kapaciteta u Jugoistočnoj Europi“ kao voditelj projekta za Hrvatsku.

2005. godine kraće vrijeme zaposlen kao liječnik opće medicine u ambulantama Tkon i Neviđane na otoku Pašmanu.

2005./2006. zaposlen kao liječnik u Ustanovi za hitnu medicinsku pomoć Doma zdravlja zadarske županije.

Od lipnja 2006. godine do listopada 2010. godine zaposlen kao specijalizant radiologije u Kliničkom zavodu za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju KB Sestre milosrdnice pod mentorstvom Prof. dr. M. Marottija.

U listopadu 2010. godine položio specijalistički ispit iz radiologije.

Od listopada 2010. godine do lipnja 2011. godine zaposlen kao radiolog u jedinici za urogenitalnu radiologiju i radiologiju dojke Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju KB Sestre milosrdnice, gdje obavlja klasičnu radiografsku dijagnostiku, mamografsku dijagnostiku, ultrazvučnu dijagnostiku dojki, abdomena i organa male zdjelice te kompjutoriziranu tomografiju i magnetsku rezonanciju dojki, abdomena i organa male zdjelice.

Od lipnja 2011. godine do prosinca 2016. godine zaposlen kao radiolog odjela za onkološku radiologiju Klinike za tumore u Zagrebu.

Od kada je u lipnju 2011. godine u Kliniku za tumore postavljen uređaj za magnetsku rezonanciju, vodi tim za magnetsku rezonanciju. Obavlja pretrage magnetske rezonancije dojki, abdomena, organa male zdjelice i ekstremiteta s naglaskom na dijagnosticiranje, slikovnu preoperativnu obradu i slikovno praćenje bolesnika oboljelih od malignih bolesti, osobito bolesnika na sistemskom liječenju.

U pet godina službe na Klinici za tumore u Zagrebu očitao je preko 12 000 MR pretraga, od čega najviše MR pretraga dojki, organa male zdjelice, abdomena i jetre.

U Klinici za tumore također obavlja mamografsku dijagnostiku, pretrage kompjutorizirane tomografije i UZV pretrage te biopsije širokom iglom pod kontrolom UZV-a.

Od početka učestalije primjene biopsija širokom iglom pod kontrolom UZV-a u Klinici za tumore, u protekle dvije godine izveo je više od 500 biopsija tumora dojki pod kontrolom UZV-a.

U suradnji s kolegama Klinike za tumore, zalaže se za indikacijama vođenu, širu i pravovremenu dostupnost metoda slikovne dijagnostike, osobito magnetske rezonancije, u praćenju bolesnika oboljelih od malignih bolesti.

U suradnji s internističkim onkolozima, kirurškim onkolozima, ginekolozima, radioterapeutima, citolozima i patolozima Klinike za tumore sudjeluje u prikupljanju podataka te sistematičnom praćenju podudarnosti nalaza preoperativne slikovne dijagnostičke obrade i konačne patohistološke dijagnoze kao i sistematičnom praćenju odgovora na neoadjuvantnu i adjuvantnu kemoterapiju i radioterapiju metodama napredne slikovne dijagnostike.

Aktivno sudjeluje u radu multidisciplinarnih timova Klinike za tumore za karcinom dojke i karcinom debelog crijeva te u radu referentnog centra ministarstva zdravstva RH za multidisciplinarno liječenje karcinoma rektuma.

Od 2013. godine nastavnik predmeta radiologija u Školi za medicinske sestre Vinogradska.

Aktivno je sudjelovao na više domaćih i međunarodnih radiološki i onkoloških kongresa.

Član je Hrvatskog liječničkog zbora i Europskog udruženja radiologa.

Područja naročitog interesa: MR u dijagnosticiranju i praćenju malignih bolesti, radiologija dojke, urogenitalna radiologija.

Odjel

Radiologija